Zważywszy,

iż chęć narzucenia proletariatowi jednolitej linii działalności lub programu politycznego, jako jednej drogi, która prowadzi go do wyzwolenia społecznego, jest uproszczeniem na tyleż absurdalnym o ile reakcyjnym;

iż nie wolno pozbawić federacji i sekcji autonomicznych niezaprzeczalnego prawa ustanawiania przez nie same linii wytycznych działalności politycznej, jakie one uważać będą za najlepsze, i że wszystkie usiłowania w tym kierunku doprowadzą z konieczności do szkodliwego dogmatyzmu;

iż dążeniem proletariatu winno być nic innego, jak tworzenie organizacji i federacji ekonomicznych całkowicie wolnych, opartych na pracy i równości wszystkich i zupełnej niezależności od wszelkiej władzy politycznej, i że te organizacje i federacje mogą być jeno rezultatem akcji żywiołowej samego proletariatu, organizacji zawodowych i niezależnych komun;

iż wszystkie organizacje polityczne będą tylko organami władzy na korzyść jednej klasy i na krzywdę mas – i że proletariat, o ile by zdobył władzę, stał by się sam klasą panującą i wyzyskującą.”

Kongres zebrany w Saint-Imier oświadcza:

1. Przede wszystkim obowiązkiem proletariatu jest zburzenie wszelkiej władzy politycznej;

2. Wszystkie organizacje, dążące do władzy politycznej, nie wyłączając rządów prowizorycznych i rewolucyjnych, są tylko przeszkodą w osiągnięciu powyższego i są dla proletariatu również niebezpieczne jak wszystkie obecnie istniejące rządy;”

3. Proletariat wszystkich krajów, odrzucając wszelkie kompromisy w walce o rewolucję społeczną, winien, omijając wszelką politykę, wprowadzić w życie solidarność akcji rewolucyjnej.


Powyższy dokument stanowi trzecią rezolucję kongresu zwołanego przez opozycyjne wobec Rady Generalnej sekcje Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. W kongresie brali udział przedstawiciele sekcji włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej i Federacji Jurajskiej.

Cytowanie artykułu:
Rezolucja kongresu MSR w Saint-Imier: O naturze akcji politycznej proletariatu [online]. Przegląd Anarchistyczny, [dostęp: 15.04.2021]. Dostępny w Internecie: http://przeglad-anarchistyczny.org/dokumenty-programowe/155-o-naturze-akcji-politycznej-proletariatu

Przypis zgodny ze standardem PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

Artykuł aktualizowany: 23.11.2009