Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Termin stworzony przez Neila Smitha odnosi się w swej etymologii do postawy części francuskiej reakcyjnej klasy średniej, która po upadku Komuny Paryskiej (1871 r.) nawoływała do wzięcia odwetu wobec klas ludowych, które w ich mniemaniu odebrały im ich miasto. Smith twierdzi, że wśród współczesnej klasy średniej, przede wszystkim w USA, narasta podobne poczucie w stosunku do zmarginalizowanych społeczności zamieszkujących zniszczone w wyniku deindustrializacji centralne dzielnice miast. Mniejszości etniczne i zdeklasowany proletariat stają się rzekomo winne degradacji społecznej i przestrzennej miast i jako takie zostają poddane ścisłej kontroli ze strony aparatu represji w trakcie procesu gentryfikacji. Patrz N. Smith, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, London 1996.