Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Gentryfikacja, uburżuazyjnienie - proces społeczno-ekonomiczny odbywający się na określonym obszarze miasta (dzielnicy, kwartale ulic, sąsiedztwie), który skutkuje zasadniczą zmianą jego społecznego profilu, a także odnową elementów architektonicznych. Zmiana ta ma charakter klasowy – do gentryfikowanego obszaru wprowadzają się zazwyczaj osoby posiadające znacznie większy potencjał finansowy i wyższą pozycję społeczną niż ludzie zamieszkujący go dotychczas.

Pojawienie się nowych mieszkańców o zasobniejszych portfelach wpływa na wzrost czynszów oraz cen produktów w lokalnych sklepach. Zmienia się także struktura handlu w okolicy – od małych, często rodzinnych sklepów nastawionych na obsługę dotychczasowej ludności, do luksusowych sklepów będących własnością międzynarodowych sieci, których oferta skierowana jest do klientów o ponad przeciętnych zarobkach. Koszty utrzymania i czynsze na gentryfikowanym obszarze rosną do takiego poziomu, że dotychczasowych mieszkańców nie stać na życie w zamieszkiwanej przez nich okolicy. Końcowym efektem procesu jest ich całkowite wyparcie z gentryfikowanego rejonu miasta, odnowa jego tkanki architektonicznej i infrastruktury, oraz przejęcie obszaru przez nowych mieszkańców.

Etymologia słowa gentryfikacja pochodzi od angielskiego „gentry” oznaczającego „właścicieli ziemskich nie posiadających sformalizowanego szlachectwa, ale zaliczanych do niższej szlachty. W języku polskim podobnie jak w językach romańskim synonimem dla gentryfikacji jest termin „uburżuazyjnienie” – aburguesamiento (hiszp.), d’embourgeoisement (fr.), zwracający uwagę na właściwych aktorów i beneficjentów procesu. Patrz B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002.