Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Robotnik masowy (operaio massa wł.) - pojęcie stosowane przez nurt operaismo, odnoszące się do nowego składu klasowego  istniejącego w fabrykach, w północnych Włoszech od połowy lat 50. Termin ten stosowano w wypadku występowania przewagi młodych, niewykwalifikowanych i słabo wykwalifikowanych robotników, pracujących przy taśmach produkcyjnych, przybyłych z południa, którzy nie utożsamiali się ze związkami i PCI (Włoska Partia Komunistyczna) oraz stanowili rdzeń autonomicznych walk robotniczych „Gorącej Jesieni” 1969 r. Byli przeciwieństwem poprzedniego pokolenia wykwalifikowanych „robotników fachowych” (operaio artigiano), pochodzących głównie z północnych Włoch i należących do związków zawodowych i PCI. Dalszym etapem rozwijania pojęcia „robotnik masowy” był termin „robotnik społeczny” (operaio sociale), stworzony przez Antoniego Negriego, stanowiący próbę teoretycznego ujęcia „nowego podmiotu społecznego”, czyli ruchów po 1968 r. – byli to częściowo robotnicy, częściowo studenci, młodzi bezrobotni, feministki. Jest to pojęcie bardziej kontrowersyjne i mniej doprecyzowane niż „robotnik masowy”.
Artykuł aktualizowany: 11.11.2009