"Machnowcy" są chłopami i robotnikami, którzy powstali w 1918 roku, przeciw brutalności burżuazji, władzy Niemiec i Austro -Węgier oraz hetmanowi Ukrainy. "Machnowcy" są pracownikami, którzy rozwinęli sztandar walki z Denikinem i wszelkimi formami represji, fałszu i przemocy, bez względu na to z czego wynikają. "Machnowcy" są tymi samymi pracownikami, którzy, przez całe swoje życie wzbogacali i tuczyli burżuazję, a obecnie szczególnie sowietów. W czasie najcięższych i najtrudniejszych chwil działania na Ukrainie reakcji w naszych szeregach był przyjaciel i bojownik, Machno, którego głos brzmiał na całej Ukrainie, w proteście przeciw każdemu aktowi przemocy wobec pracujących.

1. Kim są "Machnowcy" i o jaką sprawę walczą?

"Machnowcy" są chłopami i robotnikami, którzy powstali w 1918 roku, przeciw brutalności burżuazji, władzy Niemiec i Austro -Węgier oraz hetmanowi Ukrainy.

"Machnowcy" są pracownikami, którzy rozwinęli sztandar walki z Denikinem i wszelkimi formami represji, fałszu i przemocy, bez względu na to z czego wynikają.

"Machnowcy" są tymi samymi pracownikami, którzy, przez całe swoje życie wzbogacali i tuczyli burżuazję, a obecnie szczególnie sowietów.

2. Dlaczego nazywa się ich "Machnowcami"?

Ponieważ w czasie najcięższych i najtrudniejszych chwil działania na Ukrainie reakcji w naszych szeregach był niezłomny przyjaciel i bojownik, Machno, którego głos brzmiał na całej Ukrainie, w proteście przeciw każdemu aktowi przemocy wobec pracujących, zwołując ich do walki przeciw ciemiężycielom, rabusiom, uzurpatorom i oszukującym ich politycznym szarlatanom. Do dzisiaj głos ten brzmi wśród nas, w naszych szeregach, niezmienny w nawoływaniu do walki o ostateczny cel o emancypację i wyzwolenie pracujących spod każdego i jakiegokolwiek ucisku.

3 Jak chcecie osiągnąć to wyzwolenie?

Poprzez obalenie monarchistycznego rządu koalicyjnego, republikańskiego rządu socjaldemokratów oraz bolszewickiego rządu komunistycznego. W ich miejsce w wyniku wolnych wyborów muszą być wyłonione rady robotnicze. One stworzą rząd, z całkowitymi, pisanymi prawami. Organizacja rad nie jest autorytarna ( w przeciwieństwie do Socjaldemokratów i Bolszewików-Komunistów, którzy udają że tworzą obecnie rady). Jest najczystszą formą antyautorytarną, i przeciwną państwowemu socjalizmowi, wyrażaną poprzez wolną organizację życia społecznego pracujących, niezależnego od władz: życia w którym szczęście jest celem samym w sobie, w myśl zasad solidarności, przyjaźni równości.

4. Jak "Machnowcy" postrzegają władzę rad?

Pracujący sami muszą wybierać własne rady (sowiety) które mają spełniać życzenia oraz instrukcje właśnie samych pracujących. Będą to więc rady wykonawcze, a nie rządzące. Ziemia, fabryki, farmy, kopalnie, transport itp. powinny należeć do pracowników, którzy pracują więc muszą być uspołecznione.

5. Jakie są ścieżki do ostatecznego celu "Machnowców"?

Stała i niezmienna walka rewolucyjna przeciw całemu fałszowi, arbitralności i przemocy, nieważne skąd pochodzących, walka do śmierci: wolność wypowiedzi, sprawiedliwy podział dóbr oraz walka zbrojna.

Tylko poprzez obalenie każdego rządzącego, każdego reprezentanta władzy, poprzez radykalne zniszczeni każdego ekonomicznego i politycznego fałszu państwowego i zniszczenie państwa w wyniku rewolucji społecznej może zostać osiągnięty system rad robotniczych oraz chłopskich i zapewniony postęp w kierunku socjalizmu.


Wydane przez Wydział kulturalny i edukacyjny Machnowskiej Armii Powstańczej w kwietniu 1920 r. Publikacja elektroniczna: Anarchistyczne Archiwa 2008.

Cytowanie artykułu:
Wydział kulturalny i edukacyjny Machnowskiej Armii Powstańczej : Manifest Machnowskiej Armii Powstańczej [online]. Przegląd Anarchistyczny, [dostęp: 17.08.2022]. Dostępny w Internecie: http://przeglad-anarchistyczny.org/tradycje-anarchistyczne/machnowszczyzna/145-manifest-machnowskiej-armii-powstanczej

Przypis zgodny ze standardem PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

Artykuł aktualizowany: 22.11.2009